MatkaehdotWORLD VISITOR AS matkaehdot

Nämä ehdot koskevat matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimusta. Sopimukseen sisältyvät myös asianomaista matkaa koskevat sivustolla www.worldvisitor.fi sekä mahdollisessa hinnastossa esitetyt tiedot, joihin matkustaja perehtyy. Matkaa koskevat jäljempänä esitetyt yleiset sopimusehdot sekä erityiset valmismatkaehdot. Ruotsin matkanjärjestäjien liitto (Researrangörsföreningen i Sverige) on hyväksynyt nämä yleiset sopimusehdot. Erityiset valmismatkaehdot ovat kursiivilla ja ne ovat matkanjärjestäjää koskevia yleisiä sopimusehtoja täydentäviä erityisehtoja.

1. Sopimus

1.1 Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, mitä sopimuksella on sovittu. Vastuu koskee myös sellaisia suoritteita, jotka tuottaa jokin muu taho kuin matkanjärjestäjä. Jos jälleenmyyjä on sopimuspuoli, tämä vastaa suoritteista matkustajalle samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Päämatkustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka varaa matkan ja tekee näin sopimuksen matkanjärjestäjän kanssa. Päämatkustaja tekee kaikki sopimusmuutokset sekä mahdolliset peruutukset. Muiden samalla varauksella matkustavien mahdolliset matkamuutokset on tehtävä päämatkustajan kautta.
1.1.2 Alle 18-vuotiaan matkustajan matkustaessa ilman holhoojaa tästä on ilmoitettava varaushetkellä. Matkanjärjestäjälle on lähetettävä ennen matkan maksamista todistus, josta ilmenee, että kaikki alaikäisen holhoojat hyväksyvät matkan.
1.2 Tiedot matkanjärjestäjän kuvastoissa ja esitteissä ovat matkanjärjestäjää sitovia. Matkanjärjestäjä voi kuitenkin muuttaa kuvastojen ja esitteiden tietoja ennen sopimuksen tekoa. Tämän voi kuitenkin tehdä vain, jos tästä on nimenomaisesti mainittu kuvastossa tai esitteessä ja jos matkustajalle on selkeästi tiedotettu muutoksista.
1.3 Matkanjärjestäjä tiedottaa matkustajalle tämän kannalta merkityksellisistä sopimukseen liittyvistä asioista.
1.4 Sopimus koskee liittymämatkoja ja erikoisjärjestelyjä vain, kun ne on myyty tai markkinoitu yhdessä päämatkan kanssa samaan hintaan tai erikseen hinnoiteltuna, mutta toisiinsa selkeästi liittyen.
HUOM! Liittymämatka tai erikoisjärjestely katsotaan sisältyvän valmismatkaan vain, kun tämä on samalla matkatositteella.
1.5 Sopimus sitoo sopimuspuolia siitä hetkestä alkaen, kun matkanjärjestäjä on kirjallisesti vahvistanut matkustajan varauksen ja matkustaja on sovitussa ajassa maksanut sovitun varausmaksun matkanjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. Matkanjärjestäjä vahvistaa matkustajan suorittaman maksun viiveettä.
1.6 Jos matkustaja muuttaa sopimusta esim. muuttamalla matkakohdetta, lähtöpäivää tai matkan pituutta, tämä katsotaan uudeksi varaukseksi uudelleenvaraushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Uudelleenvarausmaksu veloitetaan voimassa olevien peruutusehtojen mukaisesti.

2. Matkan hinnan maksaminen

2.1 Matkustajan on maksettava matkan hinta viimeistään sopimuksessa sovittuna ajankohtana. Matkan hinta on se hinta, joka on varaushetkellä ilmoitettu World visitor Travel:n internetsivustolla osoitteessa www.worldvisitor.fi
2.2 Matkanjärjestäjä ei voi vaatia matkan loppusummaa maksettavaksi ennen kuin 30 päivää ennen lähtöpäivää, ellei muuta ole erikseen sovittu.
2.3 Matkanjärjestäjä saa vahvistuksen yhteydessä periä ensimmäisen osamaksun (varausmaksun). Varausmaksun on oltava kohtuullisessa suhteessa matkan hintaan ja muihin olosuhteisiin nähden. Varausmaksu on 85,- euro/hlö.
2.4 Jos matkustaja ei maksa matkan hintaa sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjällä on oikeus perua sopimus ja pidättää itsellään varausmaksu vahingonkorvauksena, ellei tämä ole kohtuutonta. Matkan loppuhinta on maksettava matkanjärjestäjälle viimeistään 30 päivää ennen lähtöpäivää, ellei muuta ole erikseen sovittu. Loppusumman maksamisen yhteydessä matkanjärjestäjän toimittama matkustusasiakirja toimii matkalippuna. Koko maksu on voitava osoittaa maksetuksi ennen matkalle lähtöä. Jollei matkanjärjestäjä ole saanut maksua koko matkasta viimeistään 30 päivää ennen lähtöpäivää, ellei muuta ole erikseen sovittu, matkanjärjestäjällä on oikeus katsoa sopimus perutuksi ja pidättää itsellään suoritettu varausmaksu. Jos matka varataan alle 30 päivää ennen lähtöä, koko matkan hinta on maksettava välittömästi.
2.5 World visitor suosittelee asiakkailleen matka- ja peruutusvakuutuksen ottamista ennen matkaa. Voimme suositella mm. Gouda Matkavakuutusta, www.gouda.fi

3. Matkan peruminen

3.1 Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka seuraavasti:
– Matkan hintaa määritettäessä tähän ei lasketa matkustajan ottaman peruutusvakuutuksen kuluja.
3.1.1 Kun matkustaja peruu matkan aiemmin kuin 42 päivää ennen lähtöä, matkustaja maksaa peruutusmaksua 149,- euro/hlö.
3.1.2 Kun matkustaja peruu matkan tätä myöhemmin, mutta aiemmin kuin 30 päivää ennen lähtöpäivää, matkustaja maksaa koko varausmaksun peruutusmaksuna.
3.1.3 Kun matkustaja peruu matkan tämän jälkeen, mutta aiemmin kuin 14 päivää ennen lähtöpäivää, matkustaja maksaa peruutusmaksua 25 % matkan hinnasta, mutta kuitenkin vähintään varausmaksun verran.
3.1.4 Kun matkustaja peruu matkan tämän jälkeen, mutta aiemmin kuin 8 päivää ennen lähtöpäivää, matkustaja maksaa 50 % matkan hinnasta, mutta kuitenkin vähintään varausmaksun verran.
3.1.5 Kun matkustaja peruu matkan enintään 8 päivää ennen lähtöä, matkustaja maksaa koko matkan hinnan. Jos matkustaja ei saavu matkalle lähtöpäivänä tai matkustajalla ei ole matkustamiseen tarvittavia asiakirjoja, matkustaja maksaa koko matkan hinnan.
3.2 Kustannukset lisäjärjestelyistä (esim. retkistä, vuokra-autosta, golfpaketista, jalkapallo-ottelu- ja teatterilipuista jne.), jotka on varattu matkanjärjestäjän kautta matkaan liittyen, hyvitetään matkustajalle, jos peruutus tapahtuu viimeistään 14 päivää ennen lähtöä.

3.3 Jos matkustajaa tai hänen matkakumppaniaan kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a,b ja Valmismatkalaki 15 § 3), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista todellisista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit, tapahtumaliput ja agenttipalvelut). Lisäksi veloitamme toimistokulut 50 €/hlö.

Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä,, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.4. Matkustajan oikeus siirtää sopimus toiselle henkilölle

4.1 Matkustaja voi siirtää sopimuksen henkilölle, joka täyttää kaikki matkalle osallistumisen ehdot. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi, että kuljetusyhtiö tai muu taho, jonka matkanjärjestäjä on valtuuttanut hoitamaan matkajärjestelyjä, hyväksyy voimassa olevien sääntöjen mukaisesti matkustajan vaihdon. Matkustajan on tiedotettava tällaisesta siirrosta hyvissä ajoin ennen lähtöajankohtaa matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle.
4.2 Kun sopimus on siirretty toiselle henkilölle, vastaavat sopimuksen siirtäjä ja henkilö, jolle sopimus on siirretty, yhteisvastuullisesti matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle vielä maksamatta olevasta summasta sekä siirrosta aiheutuvista lisäkustannuksista, jotka ovat kuitenkin enintään 25,-euro/hlö.

5. Matkanjärjestäjän ennen lähtöajankohtaa tekemät muutokset ja matkan peruuttaminen

5.1 Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja.
Matkanjärjestäjä voi muuttaa sopimusehtoja matkustajan vahingoksi vain, jos tämä mahdollisuus ilmenee sopimuksesta yksiselitteisesti.
5.2 Matkustajan oikeus vetäytyä sopimuksesta
Matkustaja voi vetäytyä sopimuksesta, jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei tämä pysty hoitamaan velvoitteitaan, ja tällä sopimusrikkomuksella on olennaista merkitystä matkustajan kannalta. Matkustaja voi vetäytyä sopimuksesta myös, jos sopimusehtoja muutetaan olennaisesti tämän vahingoksi. Jos matkanjärjestäjä aikoo rikkoa sopimusta tai muuttaa sopimusehtoja, tämän on ilmoitettava tästä matkustajalle mahdollisimman pian ja samalla kerrottava matkustajan oikeudesta vetäytyä sopimuksesta ensimmäisen kappaleen mukaisesti. Matkustajan on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle halustaan sanoutua irti sopimuksesta. Jollei matkustaja näin tee, hän menettää oikeutensa sanoutua irti sopimuksesta.
5.3 Matkustajan oikeus korvaavaan matkaan
Jos matkustaja sanoutuu irti sopimuksesta kohdan 5.2 perusteella, tällä on oikeus toiseen samanarvoiseen tai parempaan valmismatkaan, jos matkanjärjestäjä tai jälleenmyyjä voi tällaisen tarjota. Jos matkustaja hyväksyy vähempiarvoisen korvaavan matkan, tällä on oikeus hintaeron suuruiseen korvaukseen. Jos matkustaja jättää käyttämättä oikeutensa korvaavaan matkaan tai jos tällaista matkaa ei voida tarjota, matkustajalle on mahdollisimman pian korvattava tämän sopimuksen mukaisesti maksama summa. Ensimmäisen ja toisen kappaleen määräykset ovat voimassa myös, jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan matkustajan jo maksettua sen.
5.4 Matkustajan oikeus vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjän peruessa matkan
Kohdan 5.3 tarkoittamissa tapauksissa matkustajalla on oikeus vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjältä, mikäli tätä voidaan pitää kohtuullisena. Oikeutta vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjän peruttua matkan ei synny, jos matkan järjestäjä osoittaa, että
1. matkan on varannut pienempi määrä matkustajia kuin sopimuksessa edellytettävä minimimäärä ja matkustajalle ilmoitetaan matkan peruuttamisesta kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen lähtöpäivää (enintään 5 päivää kestävillä matkoilla viimeistään 10 päivää ennen lähtöä) tai
2. matkaa ei voida toteuttaa sellaisen esteen vuoksi, johon matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa ja johon tämä ei ole kohtuullisesti voinut varautua sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia tämä ei ole kohtuullisesti voinut välttää tai poistaa. Jos matkan peruuntuminen johtuu matkanjärjestäjän asioiden hoitoon valtuuttamasta tahosta, matkanjärjestäjä vapautuu vahingonkorvausvastuusta ensimmäisten kahden kappaleen mukaisesti vain, jos myös valtuutettu taho vapautuu määräysten johdosta vastuusta. Sama pätee, jos syy johtuu jostakin muusta tahosta ketjun aiemmassa vaiheessa.
5.5 Hinnanmuutokset
Jos matkanjärjestäjän kustannukset kasvavat sen jälkeen, kun sopimuksesta on edellä olevan kohdan 1.5 mukaisesti tullut molempia sopimuspuolia sitova, matkanjärjestäjä voi korottaa matkan hintaa summalla, joka vastaa mainittujen kustannusten nousua, jos nämä johtuvat
1. kuljetuskustannusten muutoksista
2. verojen, tullien tai matkaan sisältyvien palveluiden maksujen muutoksista tai
3. valuuttakurssien muutoksista, jotka vaikuttavat matkanjärjestäjälle aiheutuviin matkan kustannuksiin.
Hintaa voidaan korottaa summalla, joka vastaa matkustajan osuutta sellaisten kustannusten noususta, joita aiheutuu matkanjärjestäjälle sopimuksen täyttämisestä edellyttäen, että tämä kustannusten nousu on senlaatuinen, joka on esitetty edellä tämän kohdan kappaleissa 1–3. Jos esim. edellä mainitun kohdan 2 mukainen maksu lisää kustannuksia 100,- kutakin matkustajaa kohti, voidaan hintaa nostaa saman verran. Matkustajan näin vaatiessa matkanjärjestäjän osoitettava, miten hinnankorotus on laskettu. Oikeus edellä mainittujen kohtien 1 ja 3 mukaiseen hinnankorotukseen syntyy vain, jos kustannukset nousevat yli 60,-. Hintaa ei saa korottaa enää 20 päivää ennen sovittua lähtöpäivää. Matkanjärjestäjän on tiedotettava matkustajalle hinnanmuutoksista mahdollisimman pian. Matkan hintaa on alennettava, jos matkanjärjestäjän kustannukset aiemmin kuin 20 päivää ennen sovittua lähtöpäivää laskevat samasta syystä kuin edellä on mainittu. Kustannusten laskiessa edellä olevien kohtien 1 ja 3 mukaisesti hintaa on laskettava vain, jos kustannukset laskevat yli 60,-. Hintatakuumme koskee kaikkia matkustajiamme heti, kun varausmaksu on maksettu. Matkoilla, jotka tehdään reittilennoilla, hintatakuu on voimassa, kun koko matka on maksettu. Takuu koskee odottamattomia muutoksia, jotka johtuvat valuuttakurssien muutoksista, devalvoinneista tai polttoaineen hintojen noususta. Jos matkanjärjestäjän matkaa koskevat kustannukset laskevat ennen lähtöpäivää, matkustaja ei voi vaatia rahaa takaisin. Hintatakuu ei koske uusia tai korotettuja veroja, tulleja tai matkaan sisältyviä palveluita koskevia maksuja.
5.6 Matkanjärjestäjän ja matkustajan oikeus vetäytyä sopimuksesta
Sekä matkanjärjestäjällä että matkustajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta, jos sopimuksen tultua molempia sopimuspuolia sitovaksi kohdan 1.5 mukaisesti matkakohteessa tai sen läheisyydessä tai suunnitellun matkareitin varrella tapahtuu katastrofi, sotatoimia, yleislakko tai muu interventio, joka olennaisesti vaikuttaa matkan toteuttamiseen tai matkakohteen olosuhteisiin matkan ajankohtana. Sen määrittämiseen, onko tapahtuma edellä kuvatulla tavalla vakava, käytetään asiantuntevia Ruotsin tai kansainvälisiä viranomaisia.
5.7 Aikataulut
Ellei toisin ole ilmoitettu, matkasopimusta tehtäessä ilmoitetut lähtö- ja paluuajat ovat alustavia. Lopulliset ajat on ilmoitettava matkustajalle mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivää ennen lähtöä. Jos lopullinen lähtöaika tai lähtölentokentälle paluuaika edeltävässä kappaleessa mainitun ilmoituksen mukaisesti poikkeaa alustavasta ajasta yli 8 tuntia, matkustajalla on oltava oikeus vetäytyä sopimuksesta, kun matka ei ole vielä alkanut. Jos matkustaja luopuu matkasta, matkustajalle palautetaan koko matkasta maksettu summa. Sopimuksesta vetäytymisen on tapahduttava mahdollisimman pian ja viimeistään 4 päivän kuluessa siitä, kun matkustajalle on ilmoitettu lopulliset lähtö- tai paluuajat. Poikkeaminen alustavista lähtö- tai paluuajoista, jotka on ilmoitettu viimeistään 14 päivää ennen lähtöä, eivät oikeuta matkustajaa hinnanalennukseen, korvaavaan matkaan, vahingonkorvauksiin eikä muuhun korvaukseen.

6. Matkanjärjestäjän lähdön jälkeen tekemät muutokset, virheet ja puutteet

6.1 Laiminlyödyt suoritukset
Jos lähdön jälkeen jotakin olennaista osaa sovituista palveluista ei voida toimittaa, on matkanjärjestäjän järjestettävä matkustajalle sopiva korvaava järjestely ilman tälle syntyviä lisäkustannuksia. Jos korvaavaa järjestelyä ei voida järjestää tai matkustaja torjuu hyväksyttävistä syistä tällaisen järjestelyn, matkanjärjestäjän on kohtuullisessa määrin ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia tarjottava vastaava kuljetus takaisin lähtö- tai muuhun matkustajan hyväksymään paikkaan. Jos ensimmäisen tai toisen kappaleen mukainen sopimuksen muutos merkitsee heikennystä matkustajan kannalta, matkustajalla on kohtuullisessa määrin oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.
6.2 Muut virheet ja puutteet
Jos sovituissa palveluissa ilmenee muita virheitä kuin kohdassa 6.1 on mainittu, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos virhe ei johdu matkustajasta. Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että virhe johtuu sellaisesta esteestä, johon matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa ja johon tämä ei ole kohtuullisesti voinut varautua sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia tämä ei kohtuullisesti ole voinut välttää tai poistaa. Jos virhe johtuu matkanjärjestäjän käyttämästä muusta tahosta, matkanjärjestäjä vapautuu vahingonkorvausvastuusta toisen kappaleen mukaisesti vain, jos myös tämä taho vapautuu määräysten perusteella vastuusta. Sama pätee, jos virhe johtuu jostakin muusta tahosta ketjun aiemmassa vaiheessa. Jos virhe johtuu toisessa tai kolmannessa kappaleessa kuvatuista olosuhteista, matkanjärjestäjän on heti tarjottava matkustajalle välttämätöntä apua.
6.3 Vahingonkorvauksen suuruus
Näiden ehtojen mukainen vahingonkorvaus kattaa puhtaan omaisuusvahingon korvauksen lisäksi korvauksen henkilövahingoista ja esinevahingoista. Vahingot, joita koskevat Ruotsin merilain (1994:1009), ilmailulain (1957:297), rautatieliikennelain (1985:192) tai kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan lain (1985:193) määräykset, korvataan mainittujen lakien sisällön mukaisesti näiden ehtojen sijasta. Matkanjärjestäjä on kuitenkin aina velvollinen korvaamaan matkustajalle sen, mihin matkustajalla on oikeus mainittujen lakien mukaisesti. Matkustajan vastuulla on omien mahdollisuuksiensa mukaan rajoittaa vahinkoa.

7. Valitukset ja virheiden korjaaminen

7.1 Matkustaja ei voi vaatia korvausta virheistä tämän sopimuksen perusteella, ellei matkustaja ole kohtuullisessa ajassa huomattuaan virheen tai kohtuullisessa ajassa siitä, kun matkustajan olisi tullut huomata virhe, ilmoittanut tästä matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle. Tämän on mahdollisuuksien mukaan tapahduttava matkakohteessa.
Kirjalliset valitukset on toimitettava World visitor Travelille kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisen jälkeen.
7.2 Kohdan 7.1 rajoittamatta matkustaja voi vaatia korvausta virheistä, jos matkanjärjestäjä tai jälleenmyyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai hyvien tapojen vastaisesti.
7.3 Matkustajan valitusten ollessa aiheellisia, matkanjärjestäjän tai tämän paikallisen edustajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin sopivan ratkaisun aikaansaamiseksi.

8. Matkustajan vastuu matkan aikana

8.1 Matkanjärjestäjän ohjeet
Matkustajan on noudatettava matkaoppaan tai muun matkanjärjestäjän valtuuttaman tahon antamia matkan toteuttamista koskevia ohjeita. Matkustajan on noudatettava matkaa ja kuljetuksia, hotellia ja vastaavia koskevia järjestyssääntöjä ja toimittava muita matkustajia ja muita ihmisiä häiritsemättä. Jos matkustaja olennaisesti rikkoo näitä sääntöjä, matkanjärjestäjä voi purkaa sopimuksen.
8.2 Matkustajan vastuu vahingoista
Matkusta vastaa matkanjärjestäjälle aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä, esimerkiksi annettujen ohjeiden tai määräysten noudattamatta jättämisestä. Matkustaja korvaa lakisääteisesti perustellut vahingot matkanjärjestäjän matkan toteuttamiseen valtuuttamalle taholle.
8.3 Passi, viisumi ja terveysmääräykset
Ennen sopimuksen tekemistä matkanjärjestäjä tai jälleenmyyjä tiedottaa sopivalla tavalla matkustajalle matkaan liittyvistä terveysmääräyksistä sekä siltä osin kuin asialla on merkitystä matkustajalle, tiedottaa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisia koskevista passi- ja viisumiasioista. Matkustajan omalla vastuulla on kuitenkin matkan toteuttamisen kannalta tarvittavat toimenpiteet, kuten voimassa olevan passin, viisumin, rokotusten ja vakuutusten hankkiminen. Matkustaja vastaa itse kaikista mainituissa seikoissa ilmenevistä puutteista johtuvista kuljetuksista, kuten kuljetuksesta kotiin passin puuttuessa, jos puutteita ei ole aiheuttanut matkanjärjestäjän tai jälleenmyyjän toimittama virheellinen tieto.
8.4 Järjestelyistä poikkeaminen
Matkustaja, joka matkan alkamisen jälkeen poikkeaa järjestelyistä, on velvollinen ilmoittamaan tästä matkanjärjestäjälle tai tämän edustajalle. Matkustajan on viimeistään 24 tuntia ennen matkanjärjestäjän ilmoittamaa paluumatkan ajankohtaa tarkistettava tältä paluumatkan tiedot.

9. Riitojen ratkaisu

Sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat neuvottelemalla. Jos sopimuspuolet eivät pääse yksimielisyyteen, riidat käsittelee kuluttajavalituslautakunta tai yleinen tuomioistuin.
Oikeus muutoksiin
Pidätämme itsellämme oikeuden ennen sopimuksen tekemistä matkustajan kanssa tehdä muutoksia kuvastojemme, esitteidemme ja verkkosivustomme www.worldvisitor.fi tietoihin. Pidätämme itsellämme myös oikeuden tehdä muutoksia matkaa koskeviin sopimusehtoihin. Tällaisia muutoksia koskevat yleisten matkaehtojen määräykset. Pidätämme itsellämme oikeuden mahdollisiin paino- ja ladontavirheisiin.
Danderydissä kesäkuussa 2011